Supervisors

HOME > FACULTY & STAFF > Supervisors

Supervisors

Doctoral Supervisors

Chen, Aiying Li, Guisheng Li, Wei Liu, Ping Miao, Yuqing
Wang, Xianying Yang, Junhe Yu, Dengguang Zhao, Bin Zheng, Shiyou


M.S. Supervisors

Chen, Aiying Chen, Xiaohong Chen, Zezhong Gu, Lijian Han Sancan
He, Meifeng He, Xing Hou, Juan Huang, Aijun Fan, Jinchen
Bi, Qingyuan Hao, WeijuLi, Huijun Li, Jing Li, Mei Li, Shengjuan Li, Wei
Li, Xiang Li, Xiaoyan Li, Ying             Lian, Zichao Liu, Fang

Liu, Ping

Liu, Xinkuan Ma, Fengcang Pang, Yuepeng Peng, Chengxin
Ma, Zhong Li, LeiQiu, Biwei Qiu, Hanxun Shen, Shuling Sun, Ming Song, Xueling
Wang, Ding Wang, Ke Wang, Lei Wang, Mitang Wang, Ping
Wang, Xianying Wu, Songquan Xiu, Huixin Xu, Jingcheng Xue, Yuhua

Yan, Ya             Yang, Guangzhi Yang, Junhe Yang, Yaoyao Yang, Yi        
Yu, Dengguang Yuan, Tao Yue, Xuezheng Tang, Zhihong Jiang, Hong

Zhan, Ke Zhang, Huijuan   Zhang, Kai Zhang, Ke Zhang, Xiaowei
Zhao, Bin Zheng, Shiyou Zhu, Min Zou, Hua